Deelnemersvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Obstaclerun Amersfoort

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: de loopwedstrijd onder de naam Obstaclerun Amersfoort.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: de Stichting Sportpromotie Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67947980.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die de Organisator sluit.

Artikel 2 Deelname
2.1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd van 6 jaar heeft bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
2.3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
2.4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
2.5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
2.6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het Evenement op een eventueel door de Organisator vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar of het volgende jaar. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum of in het volgende jaar.
2.7. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 Deelname aan de Obstaclerun Amersfoort houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. De Organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het Evenement

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos per e-mail (info@obstaclerunamersfoort.nl) aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam in de startlijsten en de wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen, social media en via internet.

Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.